Mijn favorieten

Begrippenlijst

Akte van levering
Dit is een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee de eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.


Appartement(srecht)
De eigendom van een appartement wordt officieel aangeduid als appartementsrecht. Dit recht houdt in het exclusieve gebruiksrecht van een privé-deel, maar ook het mede-eigendom van het gebouw. Dit privé-deel omvat de woning/het appartement en eventueel een bijbehorende berging/garage meestal gelegen op de begane grond of in het souterrain. Als appartementseigenaar heeft u dus het ´alleenrecht´ m.b.t. het gebruik van dit privé-deel. Er zijn ook een aantal ruimtes uitsluitend bedoeld voor gezamenlijk gebruik zoals de entree/hal, trappenhuizen, galerijen etc.


Asbest
Bouwmateriaal dat voorheen op ruime schaal is toegepast vanwege de slijtvastheid en de brandwerende en warmte-isolerende eigenschappen. Asbest betekent in het Grieks dan ook ´onverwoestbaar´. De toepassing van het materiaal is momenteel (sinds 1993) grotendeels verboden. Het komt echter in woningen nog veelvuldig voor (hausse: gebouwd tussen 1960 en 1980) als dakbeschot en in rookkanalen. De aanwezigheid van asbest in een woning is op zich zelf niet verboden, er is geen verwijderingsplicht. Er gelden echter wel voorschriften m.b.t. het afvoeren van dergelijk materiaal. Zo mag je als particulier bijv. max. 35m2 asbestplaten afvoeren. De kosten liggen tussen de € 10,- en € 20,- p/m2. Bij de gemeente zijn zogenaamde ´doe het zelf pakketten´ voor het afvoeren verkrijgbaar.


Bankgarantie
In de koopovereenkomst is de mogelijkheid opgenomen van een bankgarantie. Meestal gaat het dan om een bedrag van 10% van de koopsom als zekerheid voor de verkoper. Als een bank een bankgarantie afgeeft, garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde (= meestal de verkoper) datgene wat is vastgelegd in de bankgarantie (=meestal 10% v.d. koopsom) zal voldoen.


Bedenktijd
Sinds 1 september 2003 heeft de koper van een woning of appartement drie dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop door wil laten gaan. Dit is bij wet geregeld en deze bedenktijd mag niet worden ingekort. De wet kent geen bedenktijd voor de verkoper. De bedenktijd gaat pas in nadat de koper een afschrift/kopie van de door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.


Beslag
Voorlopige maatregel waarbij, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar (of van anderen) onttrekt. Indien er beslag op een woonhuis is gelegd, staat dit geregistreerd bij het kadaster en kan er zonder toestemming van de beslaglegger geen eigendom worden overgedragen.


Bezichtiging
Het bekijken van een woning eventueel onder begeleiding van een makelaar. Een bezichtiging is vrijblijvend, dus zonder verplichtingen en kosteloos. Neem voor een bezichtiging de tijd, kijk goed rond en maak eventueel wat aantekeningen. Maak desnoods een afspraak voor een tweede bezichtiging.


Bod / Bieding
Een bod uitbrengen is een officieel aanbod van de koper of verkoper. Dit is niet vrijblijvend en heeft consequenties indien de tegenpartij het (aan)bod accepteert. Dan is er namelijk officieel een akkoord bereikt (over de prijs). Er kan dan nog wel onderhandelt worden over de opleverings-/aanvaardingsdatum en/of andere punten die van belang zijn. Let er op dat indien u voorwaarden aan de koop wilt verbinden, u deze reeds kenbaar maakt bij het bieden en niet pas nadat er een akkoord is bereikt.


Borgstelling
Een overeenkomst waarbij een derde (= borg) zich verplicht tot nakoming van de verplichtingen van de schuldenaar wanneer deze ingebreke blijft. I.v.m. het aangaan van een hypotheek komt dit erop neer dat de borg de betalingsverplichting/aflossing ten opzichte van de bank overneemt. Tegenwoordig noemt men dit hoofdelijk schuldenaarschap.


BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
Ook wel omzetbelasting genoemd. De levering van nieuw vervaardigd onroerend goed is belast met BTW. In feite moet er over elke onroerend goed transactie overdrachtsbelasting betaald worden, daar er bij nieuwbouw echter al BTW betaald is, hoeft er niet ook nog eens overdrachtsbelasting te worden betaald.


Canon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.


Eigendom
Is het recht om van een zaak het vrij genot te hebben en daarover te mogen beschikken.


Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard. Deze last bestaat uit een verplichting om op, boven of onder een van beide erven iets te dulden of niet te doen. Er kan bovendien worden bepaald dat het een verplichting inhoudt tot het aanbrengen van gebouwen, werken of beplantingen die voor de uitoefening van die erfdienstbaarheid nodig zijn. Dergelijke erfdienstbaarheden gaan automatisch over op de nieuwe eigenaar bij de overdracht van de onroerende zaak.


Erfpacht
Is het recht om het genot (lees; gebruik) te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed. Veelal tegen vergoeding van een jaarlijks bedrag aan pacht of canon.


Executiewaarde
Is de verwachte opbrengst van een woning bij een gedwongen verkoop (bijv. door de bank). Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de vrije verkoopwaarde.


Garantiecertificaat
De meeste nieuwbouwwoningen worden onder garantie gebouwd. Dit kan GIW-garantie zijn van het Garantie Instituut Woningbouw of een eigen garantie van de betreffende aannemer. Van deze garantie ontvangt de eigenaar een certificaat. Zo’n certificaat wordt bij een latere verkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Let er echter wel op dat de garantie niet altijd vanzelf overgaat op de nieuwe eigenaar. Hiervoor is dan een verzoek tot overschrijving (binnen 6 maanden!) noodzakelijk.


Gebrek / Verborgen gebrek
In het geval van een onroerende zaak is een dergelijk gebrek aanwezig wanneer het pand voor het daarvan te maken gebruik (bijv. kantoor, woonhuis, opslag) achteraf dusdanig ongeschikt, of minder geschikt blijkt, dat je aan mag nemen dat de koper als hij op de hoogte zou zijn geweest van het gebrek het pand niet of tegen een aanzienlijk lagere prijs zou hebben gekocht.
Van een verborgen gebrek is de verkoper op de hoogte geweest of hij wordt geacht redelijker wijs van het gebrek op de hoogte te kunnen zijn geweest. Deze gebreken komen voor rekening van de verkoper.
Gebreken waarvan de verkoper niet op de hoogte was, en waarvan je ook niet mag/kunt verwachten dat hij het zou hebben geweten vallen dus niet onder verborgen gebreken. Er is dan sprake van onzichtbare gebreken, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is.


Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen, na bijvoorbeeld een brand. Deze herbouwwaarde, welke verplicht vermeld moet worden in een taxatierapport, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.


Huishoudelijk Reglement
Een appartementencomplex heeft een door de VVE vastgesteld huishoudelijk reglement. Hierin hebben de eigenaren in gezamenlijk overleg een aantal afspraken vastgelegd die te maken hebben met het gebouw en de bewoning ervan, zoals bijv. het al dan niet toestaan van het houden van huisdieren, de (kleur)voorschriften waaraan eventuele zonneschermen of andere vormen van zonwering moet voldoen. Het is aan te bevelen dit reglement op te vragen alvorens tot een aankoopbeslissing over te gaan.


In gebreke (stellen)
Dit is de partij (schuldenaar) die zijn verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig, nakomt, nadat hij daar wel toe is aangemaand (schriftelijk).


Inschrijving (verkoop bij)
Openbare verkoop door middel van gesloten brieven, waarbij de mededingers elkaars biedingen dus niet kennen.


Kadaster
Is een instelling waar alle onroerende zaken worden geregistreerd met vermelding van de eigenaar en feiten die voor de rechtstoestand van het object van belang zijn. Ook hypotheken worden ingeschreven en bijgehouden door het kadaster.


Kettingbeding
Beding in het koopcontract waarbij de eigenaar zich verplicht de betreffende bepaling (bijv. een voorwaarde of een last) op de volgende eigenaar te laten overgaan, door middel van wederom een kettingbeding. Meestal zijn in deze bedingen boeteclausules opgenomen bij het niet nakomen van deze verplichting.


Kosten Koper
Zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een onroerend goed over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Hieronder vallen de overdrachtsbelasting (6%), notariskosten voor de akte van levering en kadastrale kosten voor het overschrijven van het kadastrale recht. Het totaal van deze kosten bedraagt circa 10% van de koopsom.


Levering
Is de eigendomsoverdracht. Voor onroerende zaken is overschrijving van de akte in de daartoe bestemde openbare registers (=kadaster) noodzakelijk. Er wordt ook gesproken over de feitelijke levering, dit houdt in de daadwerkelijke beschikking overdragen. In het geval van een woonhuis, is dit dus de overhandiging van de sleutels. De juridische levering bestaat uit het tekenen van de akte bij de notaris, die vervolgens zal worden ingeschreven in het kadaster.


Notaris
Is een openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden en er grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven. Voor de overdracht van bepaalde goederen is een authentieke akte verplicht en dus de tussenkomst van een notaris verplicht, bijvoorbeeld bij onroerende goederen en schepen.


Onroerend (goed)
Wettelijk wordt er onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Onroerende goederen zijn grond en daarop gebouwde gebouwen en alles wat, zoals men dit vroeger uitdrukte “aard- en nagelvast” aan deze gebouwen is verbonden.


Ontbindende voorwaarden
Zorgen ervoor dat de overeenkomst door het plaats vinden van de ´gebeurtenis´ komt te vervallen. Een ontbindende voorwaarde is dus een geldige reden om de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Deze voorwaarden moeten echter wel tijdens de onderhandelingen kenbaar gemaakt zijn en worden opgenomen in de koopovereenkomst. Enkele voorbeelden van dergelijke voorwaarden:

  • Verkrijgen van een hypotheek
  • Verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie
  • Verkrijgen van een woonvergunning
  • Het verkopen van de eigen woning van de koper


Ontheffing
Veelal wordt er bij nieuwbouw woningen door de Gemeente in de algemene verkoopvoorwaarden een clausule opgenomen m.b.t. een verplichting tot zelfbewoning en een verbod van doorverkoop. Bij verkoopplannen zal er dan ook door of namens de bewoners ontheffing van deze verplichting moeten worden aangevraagd.


Oplevering
Inspectie van de woning door de kopers/toekomstige eigenaren kort voordat de woning officieel wordt overgedragen. Dit gebeurt over het algemeen in het bijzijn van de verkoper en/of diens makelaar. Bij nieuwbouw wordt de oplevering verzorgt door de aannemer op het moment dat de woning gereed is, waarbij er ook een opleveringsrapport wordt opgemaakt.


Optie
Is een recht tot koop voor de op dat moment vastgestelde prijs. Strikt genomen kan de koper die gebruik maakt van zijn optierecht alleen nog maar onderhandelen over de aanvaardingstermijn en andere bijkomstigheden. Hieraan kan een koper dus rechten ontlenen en het schept verplichtingen voor de verkoper. Een koper met een optie kun je niet zondermeer passeren, m.a.w. een verkoper die een optie heeft verleent kan niet zomaar aan iemand anders verkopen.


Opzegtermijn
In een aantal gevallen kan een hypotheek worden opgezegd, o.a. aan het einde van een rentevastperiode en bij de verkoop van uw huis. Soms kan dit per direct, maar meestal moet er een bepaalde termijn in acht worden genomen. Ook in de overeenkomst met uw makelaar is meestal een termijn opgenomen, waarmee u rekening dient te houden indien u wilt stoppen met de verkoop of van makelaar wilt wisselen. Het verdient aanbeveling naar deze termijn te informeren alvorens u een contract tekent.


Overbruggingskrediet
Een lening om de tijd tussen de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van de huidige woning in financieel opzicht te overbruggen. Deze lening wordt bij de verkoop van de oude woning meteen weer afgelost. Een overbrugging is alleen mogelijk als er sprake is van een overwaarde.


Overwaarde
Dit is het verschil tussen de verkoopwaarde van uw woning en de hoogte van het hypotheekbedrag (restschuld). Een positief verschil kunt u gebruiken om bijv. uw hypotheek te verhogen, of een verbouwing van te betalen.


Polis
Akte, bewijsstuk opgemaakt van een verzekering en aan de verzekerde verstrekt. Het opmaken en afgeven hiervan is dwingend voorgeschreven, hier mag dus niet van worden afgeweken.


Servicekosten
Is een bijdrage van appartementseigenaren aan de vereniging van eigenaren. Van deze servicekosten worden onderhoudskosten m.b.t. het gebouw en eventueel aanwezige liftinstallaties en collectieve verzekeringen betaalt. In deze servicekosten zit soms ook een voorschot op de energiekosten.


Taxatie/Taxateur
Is een rapport waarin de taxateur aan de hand van een opname van de woning en een aantal andere gegevens de waarde bepaald van de getaxeerde onroerende zaak. De taxateur is hij/zij die de waarde bepaalt. Een taxatierapport is een officieel document, mits opgemaakt door een gecertificeerd taxateur, wat onder andere nodig is voor het verkrijgen van een hypotheek. Aan het opmaken van een taxatierapport zijn kosten verbonden.


Voorkeursrecht
Bepaald slechts de volgorde waarop potentiële klanten zullen worden behandeld door de makelaar/verkoper. Het schept geen verplichtingen voor de koper. Aan een voorkeursrecht zijn behalve de bovengenoemde volgorde geen rechten te ontlenen.


Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogst biedende onder de beste omstandigheden bij een niet-gedwongen verkoop voor een object zou betalen. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.


Vrij op naam (VON)
Wil zeggen dat behalve de kosten die te maken hebben met de hypotheek, alle kosten bij de koopsom zijn inbegrepen. Dit zijn onder andere de makelaarskosten, notariskosten m.b.t. de woning en de BTW of overdrachtsbelasting. Kosten die u nog wel zelf moet betalen zijn o.a. kosten voor de hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, eventuele taxatiekosten en mogelijke bouwrente.


VVE
Een gebouw wat gesplitst is in appartementsrechten heeft meerdere eigenaren. Deze eigenaren zijn verplicht verenigd in een zogenaamde Vereniging van Eigenaren. Iedere eigenaar is hier dan ook automatisch lid van. De VVE beheert gezamenlijk de gelden welke binnen worden gebracht door de eigenaren in de vorm van servicekosten en stelt begrotingen op voor het onderhoud van het pand.


Waarborgsom
Dit is een zogenaamde aanbetaling die overeen is gekomen in de koopovereenkomst. Het bedrag is meestal 10% van de koopsom en even hoog als de boete die eveneens opgenomen is in de koopovereenkomst wanneer u als koper uw verplichtingen niet nakomt. Meestal mag er in plaats van het betalen van een waarborgsom ook een bankgarantie worden afgegeven. Deze waarborgsom dient gestort te worden bij de notaris waar ook de akte zal worden gepasseerd.


Waardebepaling
Is een vrijblijvende schatting van de mogelijke waarde/opbrengst van uw woning bij een eventuele verkoop. De basis van een waardebepaling is gelijk aan een taxatie. U krijgt hier echter geen officieel rapport van. Bij de meeste makelaars is een waardebepaling gratis en vrijblijvend.


Woonvergunning
In een aantal gemeenten is een woonvergunning nodig, indien er beneden een bepaalde koopprijs wordt gekocht.


WOZ-waarde
Dit is de fiscale waarde van uw woning welke door de gemeente wordt vastgesteld. Deze waarde is gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt als basis gebruikt voor het vaststellen van de onroerende zaak belasting, vroeger onroerendgoed belasting geheten.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring