Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de VeTeBe Groep met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De VeTeBe Groep verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de VeTeBe Groep worden aangeboden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een ieder die gebruik maakt van de website van de VeTeBe Groep is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel de VeTeBe Groep, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie en tarieven.

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Hoewel de VeTeBe Groep alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de VeTeBe Groep niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de VeTeBe Groep worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de VeTeBe Groep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de VeTeBe Groep worden onderhouden wordt afgewezen.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van de VeTeBe Groep te worden verkregen.

VeTeBe
VeTeBe